Nazwa usługi: Opiniowanie wstępnego projektu podziału nieruchomości oraz zatwierdzanie podziału nieruchomości
   
Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Miejski w Starym Sączu

Stefana Batorego 25/

33-340 Stary Sącz

18 446 02 70

18 446 02 11

   
Wymagane dokumenty:
 • Formularz wniosku o wydanie postanowienia o zgodności wstępnego projektu podziału z ustaleniami planu miejscowego
 • Formularz wniosku o zatwierdzenie podziału nieruchomości
 • Dokumenty stwierdzające tytuł prawny do nieruchomości
 • Wypis z katastru nieruchomości (ewidencji gruntów) i kopię mapy katastralnej (ewidencyjnej)
 • Wstępny projekt podziału (z wyłączeniem podziałów opisanych w art. 95 ustawy o gospodarce nieruchomościami)
 • ORAZ W PRZYPADKU ZATWIERDZANIA PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI:
 • Protokół z przyjęcia granic nieruchomości
 • Wykaz zmian gruntowych
 • Wykaz synchronizacyjny
 • Mapa z projektem podziału
 • Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość do wglądu
   
Sposób załatwienia sprawy: Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydanie postanowienia o zgodności wstępnego projektu podziału z ustaleniami planu miejscowego oraz złożenie wniosku o wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości.
   
Opłaty:

Brak opłat

   
Czas załatwienia sprawy: Do 14 dni
   
Tryb odwoławczy: Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie,w terminie 7 dni od daty otrzymania postanowienia.
W przypadku decyzji dotyczącej zatwierdzenia podziału nieruchomości - do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
   
Podstawa prawna:
   
Inne informacje:
   
Formularz elektroniczny:
   
Dokumenty dodatkowe:
   
Usługi powiązane: